Podstawa prawna

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz.U. RP z dnia 12 kwietnia 2018 poz. 723
Zgodnie z Art. 2 Pkt 1. Ustawy PPPFT Instytucjami obowiązanymi są:

ppkt. 11)
przedsiębiorcy prowadący działalność kantorową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650), inni przedsiębiorcy świadczący usługę wymiany walut iub usługę pośrednictwa w wymianie walut, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych prowadących taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie Art. 50, 1. Ustawy PPPiFT kantor jako instytucja obowiązana wprowadza wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Słownik pojęć

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) - organ informacji finansowej, właściwy w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Sprawuje kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Instytucja obowiązana - podmioty zobowiązane do stosowania przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne - osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które pełnią funkcje m.in.:

 1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargés d'affairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek o których mowa w tym punkcie,
 2. małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
 3. pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób.

Pranie brudnych pieniędzy - polega na ukryciu lub zatajeniu bezprawnego pochodzenia wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań. Podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (Kodeks karny, paragraf 299).

Transakcja - wpłata i wypłata w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, kupno i sprzedaż wartości dewizowych.

Wstrzymanie transakcji - czasowe ograniczenie korzystania i dysponowania wartościami majątkowymi polegające na uniemożliwieniu przeprowadzenia przez instytucję obowiązaną określonej transakcji.

Jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosujemy?

Jako instytucja obowiązana jesteśmy zobligowani stosować wobec naszych klientów środki bezpieczeństwa finansowego, których celem jest rozpoznanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Do tych środków zalicza się m.in.:

 1. identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości,
 2. identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu:
  1. weryfikacji jego tożsamości,
  2. ustalenia struktury własności i kontroli – w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
 3. ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru,
 4. bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem.

Stosowanie AML wobec Użytkowników

Jako nasz przyszły Klient, na etapie rejestracji w serwisie musisz podać swoje dane osobowe i adresowe w celu Twojej identyfikacji. Dane, jakie podasz, zostaną zweryfikowane w zakresie zgodności z danymi zawartymi w Twoim przelewie przychodzącym z banku, w którym posiadasz swój rachunek i z który będzie wykożystywany przez Ciebie do transakcji kupna / sprzedaży walut. W niektórych sytuacjach, na przykład przy zlecaniu transakcji z udziałem banku zagranicznego oraz jeśli nie jesteś rezydentem Polski, zostaniesz poproszony o przesłanie skanu swojego dokumentu tożsamości. Nie martw się o swoje dane - dbamy o to, aby były one dobrze i skutecznie chronione przed nieuprawnionym dostępem.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na nas obowiązek stałego monitorowania transakcji oraz analizy ryzyka, więc nawet po procesie rejestracji konta możesz zostać poproszony o udostępnienie dodatkowych danych w celu weryfikacji Twojej tożsamości. Możesz zostać także poproszony o uzupełniające wyjaśnienia odnośnie do zleconej przez Ciebie transakcji.

Bieżące monitorowanie transakcji i analiza ryzyka

Podstawowym celem działań, które prowadzimy w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest poznanie naszego Klienta i ocena związane z nim ryzyka. Z godnie z tym, prowadzimy identyfikacje naszych Użytkowników i weryfikację ich tożsamości, weryfikujemy dane na listach sankcyjnych oraz ustalamy status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne Klienta w oparciu o złożone przez niego oświadczenie.

Wszystkie transakcje o wysokości 15,000 EUR lub wyższej bądź równowartości w innej walucie, transakcje podejrzane o pranie pieniędzy niezależnie od jej wysokości oraz transakcje powiązane, czyli takie, których wysokość jest mniejsza niż 15,000 EUR bądź równowartość w innej walucie, a których charakter może wskazywać, iż są powiązane ze sobą i zostały podzielone na mniejsze w celu uniknięcia rejestracji są przez nas rejestrowane. Informacje o zarejestrowanych transakcjach przesyłane są Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.