Stosujemy międzynarodowe standardy przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu

Polska aktywnie działa na rzecz zwalczania finansowania terroryzmu oraz prania pieniędzy. Podstawą prawną walki z finansowaniem terroryzmu jest Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (“Ustawa”). Ustawa ta wdraża zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Walka z finansowaniem terroryzmu to wspólny wysiłek instytucji finansowych oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), który w Polsce pełni wiodącą funkcję w systemie zwalczania przestępstw finansowych i finansowania terroryzmu.

Polska uczestniczy między innymi w pracach MONEYVAL oraz Grupy Egmont, międzynarodowych organizacji zajmujących się wypracowywaniem standardów dla rozwiązań skutecznych w walce z finansowaniem terroryzmu. W ramach tych spotkań uczestnicy dzielą się na forum międzynarodowym swoimi doświadczeniem i wiedzą, a na bazie zaobserwowanych trendów w obszarze finansowania terroryzmu prowadzone są prace nad doskonalszymi metodami wykrywania przestępczych działań.

Kwestią priorytetową dla instytucji finansowych jest wypełnienie zaleceń Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy - The Financial Action Task Force (FATF) - 40 Rekomendacji dot. przestępstw finansowych i 9 Specjalnych Zaleceń FATF dotyczących wykrywania, przeciwdziałania i zwalczania finansowania terroryzmu (9 Special Recommendations on Terrorist Financing).

Jako instytucja obowiązana, działając na mocy przepisów Ustawy, w przypadku zidentyfikowania transakcji, co do których istnieją przesłanki mogące wskazywać na ich związek z finansowaniem terroryzmu, ma prawo zastosować procedurę wstrzymania transakcji lub blokady rachunku. Natomiast w odniesieniu do osób objętych sankcjami zastosowanie ma procedura zamrożenia aktywów zgromadzonych na koncie przez tę osobę. Wdrożenie tych procedur odbywa się we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, który, działając poprzez Departament Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, zbiera materiał dowodowy i zawiadamia prokuraturę. Ta we współpracy z organami ścigania podejmuje działania w celu postawienia aktu oskarżenia podejrzanym osobom.