Regulamin świadczenia usług

§1 Definicje

 1. Operator - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemeks "Jakub Sołtysiak" z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 2 (lokal A08), 61-586 Poznań, NIP: 779-150-32-37, REGON: 630844523.
 2. Serwis - Serwis internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem https://kantorprzemeks.online umożliwiający korzystanie z usług elektronicznych świadczonych przez Operatora.
 3. Dzień roboczy - każdy dzień z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 r. Nr 4 poz. 28 ze zm.).
 4. Konto Użytkownika - konto prowadzone dla Użytkownika w Serwisie pod wyłącznym loginem, stanowiące zbiór danych oraz informacji o działaniach Użytkownika podejmowanych za pośrednictwem Serwisu. Konto dostępne jest po zarejestrowaniu się na stronie https://kantorprzemeks.online/register i służy do zarządzania danymi oraz składania ofert/propozycji zawarcia umowy kupna/sprzedaży walut.
 5. Użytkownik zwany także Klientem - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (ułomna osoba prawna), który to podmiot dokonał rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto Użytkownika w Serwisie
 6. Rejestracja - proces zakładania Konta Użytkownika w Serwisie.
 7. Login i hasło - unikalne dane wprowadzone przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim, służące do logowania w Serwisie.
 8. Adres email Użytkownika - konto poczty elektronicznej Użytkownika, zdefiniowane w panelu rejestracyjnym.
 9. Waluta bazowa - waluta, której cena jednostkowa jest wyrażona w walucie kwotowanej (pierwsza waluta w parze walutowej).
 10. Waluta kwotowana - waluta, w której wyrażona jest cena jednostki (lub określonej liczby jednostek) waluty bazowej (druga waluta w parze walutowej).
 11. Kurs walutowy - ustalony w danym momencie zawarcia transakcji kurs wymiany waluty bazowej na walutę kwotowaną, prezentowany w Serwisie.
 12. Kwota transakcji - wyrażona w walucie bazowej kwota, której kupno lub sprzedaż jest przedmiotem transakcji.
 13. Potwierdzenie - potwierdzenie transakcji wymiany walut jest wygenerowane przez Operatora w formacie PDF (Portable Document Format), przesyłane na wskazany adres email Użytkownika.
 14. Rachunek rozliczeniowy Klienta - zwany dalej Rachunkiem, służy do przeprowadzania rozliczeń Użytkownika z Operatorem, w szczególności wpłacania środków na rachunki Operatora, wypłat z rachunków nadanych przez Operatora i regulowania zobowiązań Użytkownika względem Operatora.
 15. Przelew - transfer środków pieniężnych na Rachunek lub z Rachunku.
 16. Rezydent - osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, jak również polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
 17. Nierezydent - osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, jak również obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
 18. Regulamin - niniejszy Regulamin.
 19. Czas Pracy Serwisu kantorprzemeks.online - czas pracy obejmujący każdy Dzień Roboczy oraz weekendy, od godziny 9:00 do godziny 16:00, w którym serwis kantorprzemeks.online realizuje wskazane usługi.
 20. Usługi - usługi świadczone przez Operatora Serwisu kantorprzemeks.online na rzecz Użytkowników, obejmujące pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i wymianie walut drogą elektroniczną oraz wszelkie inne, bezpośrednio z nimi związane.
 21. Panel Klienta - część Serwisu, udostępniona Użytkownikowi w celu logowaniu się i zarządzania Kontem Użytkownika.
 22. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r., Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1505 z późn. zm.).
 23. Ustawa o usługach elektronicznych - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz. U. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).
 24. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 25. Transakcja ponad progowa - transakcja rejestrowana - transakcja, która podlega rejestracji, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ze względu na jej wartość, przekraczającą 15 000 Euro, również w przypadku, gdy jest przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji lub ze względu na zaistnienie okoliczności wskazujących, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na jej wartość i charakter.
 26. GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. Zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu,
  2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  5. Tryb postępowania reklamacyjnego,
  6. Prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu,
  7. Prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Operatora Serwisu,
  8. Wymagania techniczne, konieczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator.
 2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie dla każdego Użytkownika za pośrednictwem Serwisu pod adresem https://kantorprzemeks.online/regulaminy/regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Użytkownika.
 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu. Regulamin można pozyskać, odtworzyć oraz utrwalić jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownicy. Regulamin może być w każdej chwili zapisany czy wydrukowany przez Użytkowników.
 4. Operator świadczy w Serwisie usługi polegające na wymianie walut, szczegółowo opisane w dalszej części niniejszego Regulaminu.
 5. Świadczenie usług przez Operatora możliwe jest po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Użytkownika oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 6. Umowę o świadczenie usług elektronicznych uważa się za zawartą po założeniu Konta Użytkownika i prawidłowym zakończeniu pełnego procesu rejestracji w Serwisie, oraz spełnieniu powyższego wymogu akceptacji Regulaminu. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 7. Użytkownik nie może korzystać anonimowo lub za pomocą pseudonimu z usług Operatora.
 8. Użytkownik oświadcza, że dane podane podczas Rejestracji są prawdziwe.
 9. Każdy potencjalny Użytkownik w trakcie rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, a dalsze czynności może podejmować dopiero po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 10. Z usług Serwisu nie mogą korzystać podmioty mające w Polsce status Nierezydenta.
 11. Użytkownik może dokonywać transakcji wymiany walut za pośrednictwem Serwisu w Czasie Pracy Serwisu.
 12. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, za wyjątkiem kosztów związanych z realizacją przelewów dokonywanych przez lub za pośrednictwem Operatora na rzecz lub zlecenie Użytkownika.
 13. Każdy Użytkownik Serwisu kantorprzemeks.online podczas korzystania z jego Usług zobowiązuje się do działania zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i poszanowaniem praw własności intelektualnej oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, oraz takich, których publikacja na stronie internetowej mogłaby prowadzić do naruszenia prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
 14. Zabrania się korzystania z Serwisu w innych celach niż kupno i sprzedaż walut drogą elektroniczną.

§3 Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora:

 1. komputer osobisty wyposażony w kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,
 2. system operacyjny Windows (wersje z aktualnym wsparciem technicznym), macOS lub Linux posiadający środowisko graficzne,
 3. przeglądarka internetowa, obsługująca szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript i pliki cookie,
 4. łącze z siecią internet,
 5. Użytkownik zobowiązany jest posiadać telefon komórkowy w celu potwierdzania realizacji wybranych usług, oraz adres email w celu odczytywania plików z potwierdzeniami transakcji,
 6. do odczytu potwierdzeń niezbędny jest program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format) – który Użytkownik zapewnia sobie we własnym zakresie,
 7. Operator nie wysyła wiadomości e-mail z prośbą o podanie jakichkolwiek danych, szczególnie hasła dostępu do Serwisu.
 8. Przesyłanie wszelkich danych pomiędzy stroną WWW pod adresem kantorprzemeks.online, a Użytkownikiem odbywa się poprzez połączenie SSL szyfrowane kluczem 256-bitowym.
 9. Operator zastrzega, że korzystanie z Usługi może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 10. Operator zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług droga elektroniczną niezbędnych do korzystania z usługi.
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie przez Użytkownika wymogów technicznych wymienionych w regulaminie i innych udostępnionych materiałach.

§4 Rejestracja Użytkownika – zawarcie umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu

 1. Każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu oraz dokonania pełnej rejestracji w Serwisie.
 2. Po prawidłowym zakończeniu pełnego procesu rejestracji i akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Proces pełnej rejestracji Użytkownika w Serwisie składa się z następujących elementów:
  1. zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacji,
  2. wyboru typu konta:
   • Konto prywatne - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
   • Konto firmowe - przedsiębiorca
  3. podania adresu email, z którego Użytkownik będzie korzystał do logowania się do Panelu Klienta Serwisu oraz do odbierania wiadomości z Serwisu,
  4. podanie numeru telefonu komórkowego,
  5. podania hasła, którego Użytkownik będzie używał do logowania się do Serwisu; hasło musi się składać z minimum 8 znaków, musi zawierać małe i duże litery (a-z lub A-Z) oraz cyfry (0-9); Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator nie będzie prosił o przekazanie hasła za pośrednictwem poczty elektronicznej; Operator zastrzega sobie możliwość dokonywania Identyfikacji Użytkowników wszelkimi innymi niż określone powyżej sposobami,
  6. odebrania wiadomości e-mail i aktywację konta poprzez kliknięcie w link podany w treści odebranej wiadomości. Link aktywacyjny wysłany jest na podany przy Rejestracji Adres e-mail Użytkownika.
  7. Uzupełnienie danych rejestracyjnych przez podanie zgodnych z aktualnym stanem następujących danych:
   • Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy
   • Innych danych wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
  8. Zweryfikowanie tożsamości Użytkownika przez Operatora, polegającego na sprawdzeniu zgodności danych osobowych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego nastąpiła pierwsza wpłata środków przeznaczonych do wymiany waluty.
 4. Zabronione jest przybieranie nazwy Użytkownika mającej charakter obraźliwy, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub będącej nazwą własną podlegającą ochronie prawnej.
 5. Użytkownik nie może udostępniać loginu i hasła osobom trzecim. W przypadku wejścia osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się do Serwisu , w tym loginu lub hasła, albo choćby podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator w żadnym wypadku nie będzie żądać przekazania hasła w jakikolwiek inny sposób, niż za pośrednictwem Konta w Serwisie . Użytkownik zobowiązuje się nigdy nie podawać hasła i loginu jakiejkolwiek osobie za pośrednictwem poczty e-mail lub strony WWW innej niż kantorprzemeks.online.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji pełnych danych i zgodnych z prawdą. W przypadku podania danych nieprawdziwych lub budzących uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości lub pozostających w sprzeczności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub postanowieniami Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo usunięcia konta Użytkownika i wstrzymania transakcji dokonanych przy jego pomocy. Jeśli Użytkownik dokonał zasilenia konta Operator dokona zwrotu kwoty zasilenia na rachunek Użytkownika z potrąceniem kosztów dokonania przelewu zwrotnego.
 7. Operator jest uprawniony do korygowania wszelkich danych z rejestracji, na podstawie danych z przelewu otrzymanego od Użytkownika lub dokumentów wskazanych przez Operatora. Operator jest uprawniony do usuwania podwójnych kont jednego Użytkownika.
 8. Nie jest dopuszczalne posiadanie jednego konta Użytkownika przez więcej niż jeden podmiot.

§5 Bezpieczeństwo

 1. Operator nigdy nie wysyła wiadomości elektronicznych e-mail oraz wiadomości tekstowych SMS z prośbą o podanie jakichkolwiek danych, a przede wszystkim Hasła dostępu do Panelu Klienta Serwisu.
 2. Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo działania systemu i podejmuje działania zwiększające bezpieczeństwo w komunikacji z Serwisem kantorprzemeks.online.

§6 Wpłata środków

 1. W celu dokonania wymiany (zakupu lub sprzedaży) walut, Użytkownik zobowiązany jest wpłacić środki, które chce wymienić, na rachunek bankowy wskazany przez Operatora w Panelu Klienta, tytułem przelewu wskazanym przez Operatora.
 2. Kupno/sprzedaż czy wymiana walut dostępna jest jedynie dla Użytkowników, którzy wpisali poprawne dane dotyczące kont bankowych w ustawieniach Konta Użytkownika, z których będą korzystać podczas wymiany walut w Serwisie.
 3. Przelewy bankowe otrzymywane przez Operatora Serwisu z rachunków bankowych, innych niż te, o których mowa w §6 pkt. 2 będą odsyłane nadawcy, po potrąceniu kosztów przelewu właściwych dla banku, z którego pieniądze będą zwracane.
 4. Użytkownik dokonujący przelewów pokrywa wszystkie koszty związane z przelewem środków na rachunek Operatora oraz z rachunku Operatora.
 5. W przypadku niezastosowania wymagań określonych w §6 ust. 4, wszelkie koszty poniesione przez Operatora z tytułu przyjęcia przelewu walutowego zostaną potrącone z Konta Użytkownika.
 6. Operator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia powstałe po stronie banków, obsługujących Rachunki Użytkownika i Operatora.
 7. Użytkownik w każdej chwili może wycofać środki, które przelał na rachunek bankowy Operatora. W tym celu należy przesłać do Operatora e-maila z dyspozycją wypłaty na adres kontakt@kantorprzemeks.online
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wpłaty środków na inny niż wskazany przez Operatora rachunek bankowy lub z innym niż wskazanym przez Operatora tytułem przelewu.

§7 Dokonywanie transakcji wymiany walut za pośrednictwem Serwisu

 1. Operator świadczy w Serwisie usługi polegające na wymianie następujących walut:
  1. PLN na EUR, USD, CHF, GBP
  2. EUR, USD, CHF, GBP na PLN
 2. Operator podaje na stronie głównej Serwisu i w Panelu Klienta aktualne kursy walutowe obowiązujące Użytkowników, które są uaktualniane przez Operatora na podstawie zmian na rynku finansowym.
 3. Użytkownik wydaje dyspozycje wymiany walut, a Operator odbiera je przez Serwis.
 4. Usługa wymiany walut dostępna jest wyłącznie w czasie pracy Serwisu i jedynie dla Użytkowników Serwisu, którzy podali w ustawieniach Konta Użytkownika poprawne dane dotyczące kont bankowych, z których chcą korzystać przy wymianie walut za pośrednictwem Serwisu.
 5. Warunkiem wymiany walut w Serwisie jest zdefiniowanie w Panelu Klienta co najmniej dwóch rachunków bankowych, będących w posiadaniu Użytkownika. Jeden musi być rachunkiem prowadzonym w złotych polskich, kolejne muszą być prowadzone w walutach, które mają być przedmiotem wymiany. Rachunki podane przez Użytkownika w Panelu Klienta muszą być prowadzone przez bank lub oddział banku, mający siedzibę na terytorium Polski.
 6. Klient wraz z akceptacją Regulaminu oświadcza, że jest właścicielem zdefiniowanych w Panelu Klienta rachunków bankowych biorących udział w wymianie.
 7. Wypłata środków pieniężnych w złotych polskich lub w walutach po wymianie, może odbywać się wyłącznie za pomocą rachunków zdefiniowanych w Panelu Klienta.
 8. Przelewy bankowe otrzymywane przez Operatora z innych kont bankowych, niż te, o których mowa powyżej będą przez Operatora zwracane do nadawcy, po potrąceniu ewentualnych kosztów przelewu właściwych dla banku z którego pieniądze będą zwracane.
 9. Po otrzymaniu potwierdzenia zaksięgowania wpłaty przez Operatora Serwisu Użytkownik może dokonać transakcji, której wartość nie przekroczy wysokości środków przez niego wpłaconych, przy czym wiążący dla danej dyspozycji wymiany walut jest kurs publikowany w Serwisie na chwilę potwierdzenia przez Użytkownika dokonania dyspozycji.
 10. W przypadku, gdyby Użytkownik dokonał przelewu kwoty transakcji na rachunek Operatora w kwocie niższej niż określona w warunkach transakcji, Operator według swojego wyboru albo w ogóle nie przyjmuje transakcji do realizacji, albo przyjmuje transakcję do realizacji według rzeczywiście wpłaconej przez Użytkownika kwoty bazowej. W razie nie przyjęcia transakcji do realizacji, Operator zwróci otrzymane środki niezwłocznie na rachunek Użytkownika, z którego dokonany został przelew.
 11. Użytkownik po zalogowaniu się do Serwisu składa dyspozycję wymiany waluty poprzez wejście w zakładkę „kup lub sprzedaj”, wyboru waluty, wyboru ilości jednostki waluty. Po wykonaniu w/w. czynności wyświetli się kurs oferowany przez Serwis (który w sposób dynamiczny może się zmieniać). Aby dokonać wymiany po widocznym kursie należy kliknąć w przycisk „Akceptacja transakcji”.
 12. Po zaakceptowaniu transakcji przez Użytkownika wyświetla się strona z danymi do przelewu bankowego (te dane wysyłane są również w wiadomości e-mail na adres Użytkownika).
 13. Użytkownik zleca wykonanie przelewu bankowego zgodnie z otrzymanymi danymi.
 14. Po zaksięgowaniu przelewu Użytkownika na rachunku bankowym Operatora Serwisu, Operator ma możliwość akceptacji, anulowania transakcji lub zmiany kursu transakcji. Następnie Operator wykonuje przelew zwrotny na zdefiniowany przez Użytkownika rachunek bankowy.
 15. W przypadku zaakceptowania transakcji przez Operatora, Użytkownik nie ma co do zasady możliwości wstrzymania dyspozycji wymiany, ani cofnięcia transakcji. W takim wypadku Użytkownik może jedynie zlecić transakcję odwrotną, czyli kupić/sprzedać wcześniej sprzedaną/kupioną walutę, co jednak może spowodować stratę finansową Użytkownika z uwagi na różnice kursowe. Jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Operator może przychylić się do winsoku Użytkownika o anulowanie transakcji już po jej zaakceptowaniu przez Operatora.

§8 Transakcje Rejestrowane (ponadprogowe)

 1. W przypadku zlecenia realizacji Transakcji o wartości powyżej 15 000 Euro lub równowartości tej kwoty w innej walucie, przeliczonej według obowiązującego w chwili wymiany kursu średniego NBP, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Operator ma obowiązek weryfikacji - sprawdzenia i potwierdzenia danych osobowych Użytkownika. Procedura taka jest przeprowadzana jednorazowo przy pierwszej Transakcji Rejestrowanej.
 2. Użytkownicy, chcący dokonać transakcji powyżej 15 000 Euro lub równowartości tej kwoty w innej walucie, zobowiązani są uzupełnić dane dla transakcji ponadprogowych w Panelu Klienta.
 3. Wyżej wymieniony obowiązek dotyczy również transakcji, która jest przeprowadzona za pomocą więcej niż jednej operacji a okoliczności wskazują, że operacje te są ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej ilości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji, jak również transakcji, której okoliczności wskazują, że może mieć ona związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
 4. W przypadku niewypełnienia obowiązków wskazanych w § 8 ust 2 Operator nie zrealizuje Transakcji.
 5. Operator w wykonaniu postanowień ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ma prawo zażądać od Użytkownika dodatkowych informacji o przedmiotowej transakcji bądź przedłożenia określonych dokumentów w celu zapewnienia, iż działania Użytkownika nie są związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika.
 6. Operator w wykonaniu postanowień w/w ustawy ma prawo na każdym etapie wstrzymać wykonanie transakcji, a także do poinformowania o zleconej transakcji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§9 Opłaty

 1. Rejestracja oraz założenie i prowadzenie konta jest usługą świadczoną na rzecz Użytkownika bezpłatnie.
 2. Użytkownik przy dokonywaniu dyspozycji wpłaty lub wymiany walut będzie informowany o wysokości kosztów, którymi zostanie obciążony przez Operatora z wyjątkiem sytuacji, których nie jest możliwe określenie przez Operatora wyżej wymienionych kosztów.
 3. Operator w przypadku wystąpienia opłaty bankowej - uznania lub obciążenia rachunku bankowego z tytułu otrzymania przelewu od Użytkownika, pomniejszy wpłaconą przez Użytkownika kwotę o wartość tej opłaty
 4. Operator umożliwia Użytkownikowi w Panelu Klienta pobranie dowodu kupna i sprzedaży walut dla każdej transakcji dokonanej w Serwisie kantorprzemeks.online
 5. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie dowodów kupna/sprzedaży drogą elektroniczną.
 6. Operator gwarantuje autentyczność pochodzenia i integralność treści wystawianych i przesyłanych faktur w formie elektronicznej.

§10 Zastrzeżenia

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji transakcji, w szczególności w następujących przypadkach:
  1. Realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, lub innych obowiązujących aktów prawnych. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
  2. Wystąpienia siły wyższej rozumianej jako czynnik zewnętrzny, nadzwyczajny, niezależny od woli Operatora, któremu nie można zapobiec, w tym awarii elektronicznych systemów bankowych, awarii systemu serwerowego,
  3. podania fałszywych danych osobowych podczas rejestracji Konta Użytkownika,
  4. stwierdzenia przypadków niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w Serwisie albo wystąpienia zakłóceń lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,
  5. stwierdzenia nieistniejących lub nierealnych odchyleń waluty transmitowanych w Serwisie, spowodowanych z przyczyn niezależnych od Operatora, np. usterką systemu transakcyjnego.
 2. Operator zastrzega, iż w związku z wdrożonymi procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu może zażądać od Użytkownika podania dodatkowych wyjaśnień, informacji lub danych, identyfikujących Użytkownika, pod rygorem skutków określonych §10 ust 1 lit a.

§11 Odpowiedzialność Operatora i Użytkownika

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług elektronicznych, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika związane z błędami przez niego popełnionymi, spowodowane w szczególności:
  1. wysyłaniem przez Użytkownika przelewu na inny rachunek niż wskazany przez Operatora,
  2. błędnym skonfigurowaniem przez Użytkownika rachunku bankowego odbiorcy przelewu (sytuacja, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku innej osoby niż chciał zleceniodawca),
  3. skonfigurowaniem przez Użytkownika waluty rachunku bankowego w ustawieniach konta Użytkownika niezgodnie z faktyczną walutą rachunku w banku prowadzącym rachunek.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania wykonane za pośrednictwem konta Użytkownika przez osoby niepowołane.
 4. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika i osób trzecich z tytułu szkód zarówno pośrednich jak i bezpośrednich w związku z wykorzystaniem danych informacji zawartych na stronach Serwisu.
 5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności szczególnie cywilnej, karnej, administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 6. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania ze strony internetowej i usług Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, nie wykluczając wystąpienia na drogę sądową.
 7. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz działaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego i zasadami gospodarczymi.

§12 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje Użytkownik zobowiązany jest składać niezwłocznie po ujawnieniu podstawy reklamacji, na piśmie na następujący adres korespondencyjny:

  P.W. PRZEMEKS
  ul. Stanisława Matyi 2 (lokal A08)
  65-001 Poznań
  lub w formie elektronicznej na adres email: kontakt@kantorprzemeks.online
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@kantorprzemeks.online w ciągu 14 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 3. Prawidłowe zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje w zakresie następujących danych osobowych Użytkownika składającego reklamację:
  1. imię i nazwisko
  2. adres poczty elektronicznej
  3. przedmiot reklamacji
  4. dokładny opis reklamowanej usługi
  5. przyczynę reklamacji
  6. datę rozpoczęcia świadczenia usługi
 4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się datę przyjęcia wiadomości wysłanej wyłącznie na adres e-mail kontakt@kantorprzemeks.online lub pisemnie na adres siedziby Operatora, za potwierdzeniem odbioru.
 5. Jeżeli reklamacja zawiera istotne braki formalne Operator wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni kalendarzowych.
 6. Operator rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji Operator po upływie 30 dni, informuje Użytkownika o opóźnieniu, wskazując przewidywany termin rozpatrzenia, nie dłuższy jednak niż 60 dni licząc od dnia wpływu reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesyłana na adres e-mail, przypisany do Konta danego Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez Użytkownika składającego reklamację adres e-mail, nieprzypisany do Konta Użytkownika lub na wskazany przez niego adres pocztowy.

§13 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu

 1. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, z wyjątkiem ewentualnych opłat bankowych za przelewy zwrotne.
 2. W celu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, należy wypełnić formularz dostępny w zakładce panel klienta – ustawienia - usuń konto oraz przesłać go na adres: kontakt@kantorprzemeks.online.
 3. Wypowiedzenie umowy można składać też w formie pisemnej na adres korespondencyjny:

  P.W. PRZEMEKS
  ul. Stanisława Matyi 2 (lokal A08)
  65-001 Poznań
 4. Umowa ulegnie rozwiązaniu w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Operatorowi wypowiedzenia.

§14 Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Operator w związku ze świadczeniem w Serwisie usług przetwarza dane osobowe Użytkownika z poszanowaniem jego prywatności, zgodnie z przepisami prawa. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika zostały opisane w Polityce Prywatności.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 2. Zmiana treści Regulaminu nie stanowi podstawy do rozwiązania zawartej z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie zmiany treści niniejszego Regulaminu podlegają ogłoszeniu w Serwisie w formie tekstu jednolitego w terminie czternastu dni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 4. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacją o zmianie treści Regulaminu zanim przystąpi do zlecenia transakcji i dokonać akceptacji wprowadzanych zmian.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie akceptacji ich przez Użytkownika.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Operatora podejmowania przez Użytkownika działań niezgodnych z prawem, treścią niniejszego Regulaminu lub z celami i interesem Serwisu lub pozostałych Użytkowników oraz dobrymi obyczajami, w szczególności polegających na wyłudzaniu od innych Użytkowników informacji, podawaniu fałszywych danych osobowych, uporczywym nieregulowaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów, działaniu naruszającym dobra osobiste innych Użytkowników oraz innym działaniom mogącym spowodować szkodę po stronie innych Użytkowników lub Operatora, Operator uprawniony jest do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi, do zablokowania dostępu do konta Użytkownika oraz zwrócenia na rachunek Użytkownika uprzednio wpłaconych środków potrąconych o koszty dokonania przelewu zwrotnego.
 7. W przypadku powstania wątpliwości co do wiarygodności danych lub przedstawionych dokumentów potwierdzających nadanie przelewu, Operator może się zwrócić do Użytkownika o przedstawienie dodatkowych dokumentów i informacji lub odstąpić od realizacji transakcji.
 8. W przypadku podejrzenia o celowe przedstawianie przez Użytkownika nieprawdziwych danych lub dokumentów w celu osiągnięcia korzyści materialnej, Operator ma prawo do zamrożenia wartości środków częściowo wpłaconych, lub wstrzymania wypłat środków na transakcje realizowane przez Użytkownika. Wstrzymanie wypłat oraz zamrożonych środków następuje do czasu całkowitego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 9. W związku z obowiązkiem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu Operator, dokonując kontroli transakcji, w tym w szczególności wpłat środków pieniężnych na rachunek Użytkownika, ma prawo żądać w szczególności:
  1. dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość Klienta,
  2. aktualnego wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oraz sposób i osoby uprawnione do reprezentacji.
 10. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczeń o następującej treści:
  1. zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe, zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich,
  3. wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Operatora moich danych osobowych zgodnie z prawem,
  4. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej informacji systemowych dotyczących zmian w systemie, informacji o utrudnieniach, przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
  5. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu,
  6. wyrażam zgodę na otrzymywanie, tj. przesyłanie przez Operatora na wskazany adres email Użytkownika, rachunków w formie elektronicznej stanowiących potwierdzenie transakcji wymiany walut, wygenerowanych przez Operatora w formacie PDF (Portable Document Format).
 11. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16 listopada 2020 r.